ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดระนอง และชุมพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนอง และชุมพร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระนอง และร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 481 ถุง ไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอกระบุรี, อำเภอกะเปอร์, อำเภอละอุ่น และอำเภอสุขสำราญ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในตอนบ่าย ไปประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี พร้อมเชิญถุงพระราชทาน 1,422 ถุง ไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวี โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎร และเจ้าหน้าที่ พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และทุพพลภาพในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร รวม 10 ครอบครัว 

โดยองคมนตรีได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ และชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน ทั้งยังกล่าวชื่นชมที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ โดยเร่งนำความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย เพื่อให้กลับมามีชีวิตปกติโดยเร็ว เข้าถึงครัวเรือนที่เดือดร้อนในทันที ณ วันเกิดเหตุ จัดการคมนาคมและไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง และเร่งซ่อมแซมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 สัปดาห์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด