ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย กระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียน โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 681 คน จัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญ วิชาศาสนา และการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบาย 1 คน 1 อาชีพ ให้ฝึกฝนทักษะตามความต้องการ และความถนัด และจัดตลาดนัดอาชีพเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจำหน่ายสินค้าให้มีรายได้ระหว่างเรียน โดยยังเป็นที่ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานของจังหวัดปัตตานีด้วย

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในอำเภอบาเจาะ ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านวิชาการ และฐานการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ และเปิดอาคารโรงอาหาร โดยองคมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของไอที ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน เน้นย้ำให้ผู้ใช้โซเชียล ใช้ให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นการสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคม มีคุณธรรม เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ

และที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน อำเภอตากใบ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรเพื่อรับฟังถึงปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ แล้วได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ พร้อมเปิดอาคารราชประชาภักดี และอาคารราชาวดี และเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้การดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด