ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวพิจิตรร้อง... ซ่อมอาคารบังคับน้ำ เหตุใดนำดินทิ้งในแม่น้ำยม ตอนที่ 3

บทสรุปเบื้องต้นที่คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ตรวจพบจากงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร คืองานก่อสร้างในพื้นที่นี้มี 2 สัญญาโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จ้างเอกชน 2 ราย คือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบางคลาน ค่าจ้าง 6,000,000 บาท และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร ค่าจ้างกว่า 30.5 ล้าน บาท ทั้ง 2 สัญญา เป็นงานที่ทำต่อเนื่องกันในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน

การตรวจสอบยังพบว่าการขุดลอกดินในแม่น้ำพิจิตรหลังอาคารบังคับน้ำแล้วนำไปทิ้งในแม่น้ำยม เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ยืนยันจะนำดินกลับมาใช้ทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงทำได้หรือไม่ เพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนแล้ว นอกจากนี้ งานขุดลอกดินซึ่งอยู่ในสัญญาแรก แต่ไม่ได้ดำเนินการเพราะรวมอยู่ในค่าจ้างที่ผู้รับเหมาช่วงงานสัญญาที่ 2 ดำเนินงาน ค่างานส่วนนี้ 80,000 บาท ในสัญญาแรก เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ยืนยันจะไม่มีการเบิกค่าจ้างงานส่วนนี้

อดีตผู้ว่า สตง.ยังฝากข้อสังเกตการแยกโครงการที่ต่อเนื่องกันนี้เป็น 2 สัญญาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ขยายผลต่อ

โครงการนี้ได้รับการเปิดเผยจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นผลจากข้อร้องเรียนของประชาชน โดยมีคอลัมน์หมายเลข7 และอดีตผู้ว่า สตง.ช่วยกันขยายผลตรวจสอบเพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7