ข่าวเด็ด 7 สี

กระทรวงแรงงานจ้างผู้ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทุ่มงบประมาณกว่า 4,800,000 บาท จ้างงานแรงงานที่ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 230 คน ให้ค่าจ้าง 10,500 บาทต่อเดือน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ช่วงเดือน สิงหาคม และกันยายน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำนายจ้าง และลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมปีนี้ มีสถานประกอบการแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวแล้ว 4,599 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบกว่า 910,000 คน