ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พื้นที่ภาคใต้

วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โอกาสนี้ ได้ร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนฯ พร้อมทั้งเชิญกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ด้วยคำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เด็กในพื้นที่ส่วนหนึ่ง ที่สูญเสียบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการเรียนการสอนด้านวิชาการ ควบคู่กับด้านทักษะอาชีพ เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต ปัจจุบัน มีนักเรียนอยู่ประจำทั้งหมด 609 คน ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดหลักสูตรอบรมการใช้อุปกรณ์ไอทีให้กับบุคลากร เพื่อสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนได้

จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ร่วมกับ ผู้บริหารและคณะครู พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน และเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมอาชีพของนักเรียน ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 628 คน โดยจัดการศึกษาที่เน้นส่งเสริมทักษะอาชีพเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเคร่งครัด มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอรามัน มาให้ความรู้ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคฯ      

ในตอนบ่ายเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมเชิญกระเป๋านักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่ครู และนักเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยเป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ แบบอยู่ประจำ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบการศึกษาแบบวอลดอร์ฟมาใช้ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะนำไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ปัจจุบันมีนักเรียน 582 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด