ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 จังหวัดสงขลา

วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ และคณะ เดินทางไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โอกาสนี้ ได้ร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน ซึ่งพบว่าในปี 2559 และ 2560 โรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยทำให้เสาอาคารเรียนเกิดการชำรุด และขอรับการสนับสนุนรถยนต์ 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนต่อไป โดยองคมนตรีได้เชิญกระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกอาชีพของนักเรียน และกิจกรรมฝึกทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ก่อนเยี่ยมชมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีนักเรียน 226 คน ครูและบุคลากร รวม 15 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด