ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : โรงเรียน ต้นเหตุความรุนแรงในเด็ก

โรงเรียนเป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ และกฎระเบียบให้เยาวชน แต่ผลวิจัยกลับชี้ว่า โรงเรียนเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมรุนแรงมากขึ้น ติดตามได้จากรายงาน

ศูนย์ยับยั้งการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ภาคประชาชน ชี้ว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงในเด็ก เกิดได้ทั้งจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชน แต่โรงเรียนเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลมากที่สุด เพราะหากครูขาดการใส่ใจอบรม สั่งสอนด้านจริยธรรม คุณธรรม หรือเจอเพื่อนไม่ดี อาจทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได้

ทางศูนย์ฯ แนะวิธีการป้องกันเด็กและเยาวชนทำผิด โดยเน้นให้เด็กยับยั้งการทำผิดด้วยตนเอง 4 ข้อ คือ การรู้ตนเองตลอดเวลาว่า สิ่งที่ทำไปจะเกิดความเสียหายอย่างไร, รู้ว่าความเสียหายจากการกระทำจะเกิดขึ้นกับใคร, รู้ในสิ่งที่ผิดและไม่ควรทำ รวมถึงการรู้และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องอาศัยครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และนโยบายรัฐ ในการอบรมสั่งสอน และร่วมแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะซึมซับ กลายเป็นพฤติกรรมที่ยากจะแก้ไข

สอดคล้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะร่วมกันจัดสอนหลักสูตรใหม่ เน้นด้านจริยธรรม คุณธรรม และเพศสภาพ รวมถึงการใช้วาจา คำพูดให้เหมาะสม ไม่นำไปสู่ความรุนแรง

แม้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนจะเป็นปัจจัยหลักของพฤติกรรมความรุนแรงในเด็ก แต่การแก้ปัญหาให้ได้ผลดีที่สุด ควรเกิดจากทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมมือยับยั้ง ป้องกันปัญหา ไม่ให้ลุกลามจนเกิดความสูญเสีย