ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 28

เวลา 17.15 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 28 โดยมีระเบียบวาระ อาทิ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ปีที่ 1 ของการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคลแทนคณะเดิมที่จะหมดวาระ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันสามารถพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับนำไปใช้ประโยชน์ได้ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันฯ จึงให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกลุ่มนโยบายพิเศษและเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด