ข่าวในพระราชสำนัก

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน

ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซม และฟื้นฟูบ้านเรือน ถนน และพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วนแล้ว

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

จากนั้น ลงพื้นที่อำเภอเวียงสา เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ จำนวน 10 ครอบครัว พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนซินลากู เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2563 ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน รวม 15 อำเภอ 63 ตำบล โดยอำเภอนาน้อย และอำเภอเวียงสา 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ได้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด