ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2563

ที่ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อปี 2544 ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่อดีตเป็นพื้นที่เขาหัวโล้น ราษฎรทำไร่เลื่อนลอย จึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ จำนวน 1,350 ไร่ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยพัฒนาการเกษตร ฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมพระราชทานนามว่า "เกษตรวิชญา" หมายถึง ปราชญ์แห่งการเกษตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ทรงงาน, พื้นที่สาธิตการเรียนรู้, พื้นที่จัดสรรให้เกษตรกรทำกิน, พื้นที่ธนาคารอาหารชุมชน และพื้นที่ป่าไม้ ปัจจุบัน มีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ อันเป็นการสนองพระราชดำริ ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน และคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด