ข่าวในพระราชสำนัก

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเชื่อมโยงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการขับเคลื่อนทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง และการเชื่อมโยงโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ของโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร กับโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ของตำบล ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว เป็นโรงเรียนประถมศึกษา มีการนำร่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง ครูทำหน้าที่เสมือนพ่อแม่ของนักเรียน มาตั้งแต่ปี 2562 โดยใช้รูปแบบ Farm School กลไกเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโภชนาการที่ดี เป็นฐานสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทำให้โรงเรียนเป็นที่พึ่งให้กับชุมชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนฯ ได้แบ่งปันผลผลิตอาหารจาก Farm School ช่วยเหลือชุมชนได้

ส่วนที่โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความได้เปรียบเชิงพื้นที่และสภาพแวดล้อม ได้ตระหนักในโอกาสที่จะเรียนรู้การทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง และโอกาสการร่วมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนได้ต่อไป ที่ผ่านมาโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ไปศึกษาดูงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 บ้านนาคำ ตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เพื่อเรียนรู้การนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยนำความรู้มาสืบสาน ขยายผล เชื่อมโยงกิจกรรมฯ ของโรงเรียนกับชุมชนให้มากขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด