ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ในการนี้ เชิญอาหารกลางวันพระราชทาน ไปเลี้ยงแก่คนไร้ที่พึ่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจแจ่มใส ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ปัจจุบัน สถานคุ้มครองฯแห่งนี้ มีคนไร้ที่พึ่งอาศัยอยู่มากกว่า 450 คน

ในช่วงเช้า ได้มีพิธีปล่อยแถวทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยราชการในพระองค์ ที่ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์รอบสถานคุ้มครองฯ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้คนไร้ที่พึ่ง มีสุขภาพจิตที่ดี มีพื้นที่ทำกิจกรรมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด