เกาะกระแสออนไลน์

พม. เพิ่มเงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุรายได้น้อย อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็น 3,000 บาท

เพิ่มเงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุรายได้น้อย อายุ 60 ปีขึ้นไป จากเดิม 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท

แฟนเพจ SocialMsociety กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โพสต์ภาพราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดงานศพตามประเพณี โดย พม. ได้เพิ่มเงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุรายได้น้อย อายุ 60 ปีขึ้นไป ปรับเพิ่มวงเงินในการจัดการศพฯ จากเดิม 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท

รายละเอียดเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

-มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-มีสัญชาติไทย
-ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
-ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้
-มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงนามประกาศกระทรวงฯ สนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563)

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก SocialMsociety กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์