7HD ร้อนออนไลน์

ลือสะพัด "เนตร นาคสุข" ยื่นใบลาออก พ้นตำแหน่งรองอัยการสูงสุด

ในวันนี้ (11 ส.ค.63) รายงานข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ที่รับพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรม และมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ในคดีขับรถประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้ทำหนังสือขอลาออกจากราชการ ยื่นต่ออัยการสูงสุด แล้ว แต่ยังไม่ปรากฎข้อมูลว่า นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เซ็นอนุญาตหนังสือลาออกของนายเนตรแล้วหรือไม่

รายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่า สำหรับหนังสือลาออกของนายเนตร ยังได้ยืนยันถึงการสั่งคดีดังกล่าวว่า เป็นการใช้ดุลพินิจโดยถูกต้องถูกระเบียบปฏิบัติ และใช้เหตุผลประกอบอันสมควร แต่เนื่องจากสถาบันอัยการโดนกดดันจากสังคม จึงเห็นว่าเพื่อรักษาภาพพจน์ขององค์กร ขอแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก

ทั้งนี้นายเนตรจะครบวาระการบริหารเนื่องจากอายุครบ 65 ปี ในวันที่ 30 ก.ย.63 แต่เมื่อครบวาระแล้ว คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) สามารถพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสได้จนอายุครบ 70 ปี

ทั้งนี้เกี่ยวกับการลาออกของข้าราชการอัยการ  ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 58 บัญญัติว่า ข้าราชการอัยการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเพื่อให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณา เมื่ออัยการสูงสุดสั่งอนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ข้าราชการอัยการขอลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง หรือรับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเพื่อไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันขอลาออกก็ได้

ในกรณีที่อัยการสูงสุดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ ก.อ. เพื่อให้ ก.อ. เป็นผู้พิจารณา