ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2563 ของมูลนิธิโครงการหลวง

ที่ห้องดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านวิศวกรรมในพื้นที่โครงการหลวง ปัจจุบันมีการสร้างถนน 8 แห่ง ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, อำเภอพร้าว จอมทอง และแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รวม 101.156 กิโลเมตร, การสร้างโรงจักร เพื่อรองรับเครื่องไฟฟ้าสำรอง ที่โรงคัดบรรจุ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่, ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงคัดบรรจุ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว จังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนการดำเนินการด้านป่าไม้ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก โครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัย ซึ่งได้สำรวจการครอบครองพื้นที่ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวม 3,035.36 ไร่ มีการจัดทำป่าชุมชน 3,300 ไร่ ปลูกป่าแนวกันชน และปลูกต้นไม้ริมถนน ระยะทาง 44 กิโลเมตร ทั้งยังพิจารณาแผนการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและสมุนไพร เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีเกษตรกรลงทะเบียนปลูกผักและสมุนไพร ตามมาตรฐาน GAP มาตรฐาน Global GAP และมาตรฐานอินทรีย์ 6,229 ครัวเรือน มีแผนการใช้เมล็ดพันธุ์กว่า 150 รายการ และยังส่งเสริมการปลูกไม้ดอก โดยจัดซื้อพันธุ์จากทั้งในและต่างประเทศ มาวิจัย ทดสอบ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ 18 แห่ง มีเกษตรกรเข้าร่วม 638 ราย

พร้อมกันนี้ ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง พร้อมตรวจรับงาน งวดที่ 4 ซึ่งแล้วเสร็จร้อยละ 28.03 เร็วกว่าแผนที่วางไว้ รวมทั้งได้ตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร DATA CENTER งวดที่ 1 ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงาน กสทช. ในการเป็นศูนย์ควบคุมระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มอาคารในศูนย์วิจัยฯ เชื่อมต่อกับพื้นที่ดำเนินการอื่นใน 6 จังหวัด มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด