ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง แผนและเป้าหมายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง "แผนและเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" มีผู้แทนหน่วยงาน อาสาสมัคร หัวหน้าสถานีเกษตรหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมนำเสนอกรอบและทิศทางการสนับสนุนงานในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ชุมชนโครงการหลวง สามารถพึ่งตนเองได้ มีความอยู่ดี กินดี อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ บรรยายพิเศษเรื่อง "โครงการหลวง" โครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาได้เปลี่ยนสถานะเป็น "มูลนิธิโครงการหลวง" เพื่อให้เป็นองค์กรที่มั่นคงสร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีหน่วยราชการนำพระราชดำริไปดำเนินการ ตลอด 51 ปี พิสูจน์แล้วว่ารูปแบบการพัฒนาทางเลือกพืชทดแทนฝิ่น สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม แก้ไขปัญหาความยากจนจากการปลูกฝิ่นสู่การปลูกพืชผลเขตหนาว ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และกำจัดการปลูกฝิ่น ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการทำงาน 3 ส่วน คือ เมื่อไม่รู้ต้องเริ่มที่การวิจัย ผลวิจัยนำไปสู่การพัฒนาสร้างอาชีพแก่เกษตรกร เมื่อเกิดผลผลิตต้องดำเนินการตลาดบนพื้นฐานของมาตรฐานปลอดภัย ขณะนี้ดำเนินถึงระยะที่ 4 คือ การสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน และมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 คือ การใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง ให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า ทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูก อย่าให้สองส่วนรุกล้ำกัน ระยะต่อไปเน้นให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คืนพื้นที่สู่ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน โดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งขยายผลสำเร็จไปสู่การพัฒนาในพื้นที่สูงอื่น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด