ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดสุพรรณบุรี

วานนี้ เวลา 19.55 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือของครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิกฯ ของโรงเรียน มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สมาชิกมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2472 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นห้องเรียนปกติ เป็นนักเรียนหญิงล้วน ส่วนนักเรียนห้องโครงการพิเศษ จะมีนักเรียนทั้งหญิง และชาย ปัจจุบันมีนักเรียน 2,807 คน

จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา 18 ปี มีคำขวัญว่า "คนสุพรรณ มุ่งมั่นเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด" ส่งผลให้เด็ก และเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืนตลอดไป

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน ระดับดีเด่น และมีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงินปีที่ 1 จำนวน 1 ชมรม ได้แก่ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์, ระดับดีเด่น จำนวน 3 ชมรม ได้แก่ ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกฯ อายุ 6-24 ปี จำนวน 177,808 คน คิดเป็นร้อยละ 94.70 มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจ และเรือนจำ รวม 233 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา รวม 221 แห่ง โอกาสนี้ ได้พระราชทานคำปรึกษาแก่เยาวชนในโครงการใครติดยายกมือขึ้นของจังหวัด ซึ่งมีความตั้งใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

จากนั้น ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินโครงการ ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดความสำเร็จเป็นอย่างดี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด