ข่าวในพระราชสำนัก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ที่โครงการทำนบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ ไปฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2559 ตามที่ราษฎรบ้านสันทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำทำการเกษตร โดยสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความจุ 119,560 ลูกบาศก์เมตร จัดทำทำนบดินยาว 578 เมตร และทำนบดินปิดช่องเขาต่ำ ยาว 111 เมตร พร้อมจัดทำอาคารทางระบายน้ำล้นแบบรางเทและท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ยาว 62 เมตร ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณร้อยละ 98 คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนสิงหาคมนี้

ในตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสัก และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านปิน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ปัจจุบัน ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดสร้างคลองผันน้ำร่องสักพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 183 เมตร สามารถส่งน้ำได้ 0.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจัดทำฝายร่องสักและฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งเป็นฝายคอนกรีต สูง 2.50 เมตร ยาว 10 เมตร สามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ ในช่วงฤดูฝน ส่งน้ำได้ประมาณ 1,000 ไร่ และช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 100 ไร่ ทำให้ราษฎรมีน้ำใช้เพียงพอ มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด