ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะฯ ไปติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ตามที่ราษฎรบ้านโนนเชียงบัง ขอพระราชทานเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในหน้าแล้ง รวมทั้งประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ในปี 2562 สำนักงานกปร. สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบัง บริเวณบ้านโนนเชียงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลผักแว่น พื้นที่ประมาณ 175 ไร่ ความจุ 905,220 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงคลองระบายน้ำและอาคารท่อรับน้ำ 15 แห่ง แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2563 ทำให้ราษฎรตำบลผักแว่น 1,317 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภคบริโภค และสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 560 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ โอกาสนี้ ราษฎรบ้านโนนเชียงบัง ตำบลผักแว่น ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา และนายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น เป็นตัวแทนประชาชนกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนตำบลผักแว่นและผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น ไปติดตามการดำเนินโครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตามที่ราษฎรบ้านหนองขอนแก่น ขอพระราชทานเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ซึ่งสำนักงานกปร. สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและคลองส่งน้ำที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งก่อสร้างอาคารประกอบท่อส่งน้ำเข้านา 22 แห่ง ปัจจุบัน สามารถส่งน้ำให้ราษฎรบ้านหนองขอนแก่น บ้านคำนาดี และบ้านลาดถาวร ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 500 ครัวเรือน รวม 2,500 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 800 ไร่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด