ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 5,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในอำเภอเมือง, สวรรคโลก และศรีสำโรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ประชาชน

จากนั้น เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลภาพ ในอำเภอศรีสำโรง 10 ครอบครัว สร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อวันที่ 20-23 สิงหาคม 2563 มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำยม ประกอบกับมวลน้ำมีจำนวนมากทำให้พนังกั้นแม่น้ำยม ที่อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง และอำเภอเมือง ชำรุดพังเสียหาย น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน ถนน สะพาน และพื้นที่การเกษตร อย่างฉับพลัน ใน 3 อำเภอ 14 ตำบล 40 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 10,000 ครัวเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด