ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดพัทลุง

ที่วัดหลักสิบ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และคณะ ไปติดตามโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพบปะเยี่ยมประชาชน

จากนั้น ไปดูพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2548 เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลหนองธง ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ขนาดความจุ กว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 7,500 ไร่ กำหนดก่อสร้างฯ ในปี 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

พร้อมกับได้ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งนารี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้น เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกบริเวณเทือกเขาบรรทัด เก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง และการทำนาครั้งที่ 2 ในเขตโครงการชลประทานชายทะเลสาบสงขลา ทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัย แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2543 มีความจุ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 12,000 ไร่ ในอำเภอป่าบอน และอำเภอปากพะยูน มีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ 4 กลุ่ม โดยในปี 2563 ได้ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบ ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ รวมถึงปรับปรุงโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสายกลาง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โอกาสนี้ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ และพบปะเยี่ยมประชาชน ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงมาถึงวันนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด