ข่าวในพระราชสำนัก

ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร ในเขตพระราชฐานวิภาวดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร ในเขตพระราชฐานวิภาวดี ด้วยทรงห่วงใยครอบครัวข้าราชบริพารที่ยังว่างงาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการฝึกวิชาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร เพื่อตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ชุดจิตอาสา อาทิ หมวก และผ้าพันคอ สนับสนุนภารกิจจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โดยภาคเอกชนได้สนับสนุนการปรับปรุงตัวอาคาร จัดหาเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการฝึกตัดเย็บ เริ่มฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 ปัจจุบันมีสมาชิก 30 คน เบื้องต้นได้รับค่าตอบแทนตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และในอนาคตจะพิจารณาเพิ่มค่าแรงตามความสามารถ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจ้างแรงงาน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสามัคคี ร่วมกันทำงานด้านจิตอาสาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคมอย่างยั่งยืนสมดังพระราชปณิธาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง