ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : เตือนคุณแล้ว ขุดลอกดินทิ้งตากในแม่น้ำยม ตอนที่ 3

“ชาวพิจิตร ร้องคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ตรวจโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำบางคลาน ช่วยรัฐประหยัดงบประมาณ 80,000 บาท”

การอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร ที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขณะนี้มี 2 โครงการ 2 สัญญา โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จ้างเอกชน 2 ราย ก่อสร้างในพื้นที่เดียวกัน

โครงการแรก ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบางคลาน ค่าจ้าง 6,000,000 บาท เอกชนส่งมอบงาน 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ตามป้ายที่ติดประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตรวจรับ 27 สิงหาคม มีการทดสอบระบบเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.พิจิตร ร่วมสังเกตการณ์หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง 2 โครงการนี้ 3 ครั้ง ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนจากชาวพิจิตร ส่งผลให้สัญญานี้รัฐประหยัดงบประมาณ 80,000 บาท เนื่องจากงานไม่ได้ขุดลอกดินแล้วนำไปทิ้งที่จุดทิ้งดิน 1 กิโลเมตร

เพราะงานดังกล่าวอยู่ในสัญญาที่ 2 จึงไม่มีการเบิกค่างานส่วนนี้ 80,000 บาท โดยงานขุดลอกเปิดหน้าดินหลังประตูระบายน้ำแล้วนำดินไปทิ้งตากในแม่น้ำยม ที่อยู่ติดกัน เป็นงานส่วนหนึ่งนอกจากงานทำทางระบายน้ำ วางเรียงกล่องหินหรือกล่องเกบี้ยน และบดอัดเสริมคันดินที่ไหล่ทางเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง งานในสัญญาที่ 2 คืบหน้าตามลำดับแต่ต้องหยุดทำงานชั่วคราว วันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อความปลอดภัยหลังจากมีน้ำทางเหนือไหลบ่าลงมาวันที่ 24 สิงหาคม ทำให้ดินที่ตากไว้จมอยู่ใต้น้ำแม่น้ำยม บางส่วนต้องนำไปทำคันกั้นน้ำไม่ให้เข้าโครงการ  

ขณะที่ผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ยอมรับการหยุดงานของผู้รับเหมา ก็เพื่อความปลอดภัยและรอดูสถานการณ์ปริมาณน้ำ รวมทั้งขาดวัสดุก่อสร้างบางอย่างที่สั่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ

ประตูระบายน้ำบางคลาน ซ่อมแซมเสร็จแล้ว เหตุใดยังไม่เปิดใช้งานทั้งที่ช่วงนี้เป็นฤดูฝน และข้อสังเกตของอดีตผู้ว่า สตง. เกี่ยวกับการส่งมอบงานสัญญาแรก ติดตามได้วันพรุ่งนี้..


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

ข่าวที่เกี่ยวข้อง