ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : เตือนคุณแล้ว ขุดลอกดินทิ้งตากในแม่น้ำยม ตอนที่ 4

“ชาวพิจิตร ร้องคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ตรวจโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำบางคลาน ช่วยรัฐประหยัดงบประมาณ 80,000 บาท”

อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลบางคลาน เปิดเผยเส้นทางแม่น้ำยม ที่จะไหลไปสมทบกับแม่น้ำพิจิตร หากเปิดใช้งานประตูระบายน้ำบางคลาน กรณีนี้ผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ชี้แจงว่าโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำบางคลาน สัญญาแรกค่าจ้าง 6,000,000 บาท แม้เอกชนส่งมอบงานแล้วและตรวจรับวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา แต่ยังไม่เปิดใช้งานเพราะต้องรอให้ผู้รับเหมาโครงการสัญญาที่ 2 ค่าจ้างกว่า 30 ล้านบาท ส่งมอบงานก่อนและตรวจรับ จึงจะเปิดใช้งานพร้อมกัน

อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ตรวจสอบ 2 โครงการที่จัดทำขึ้น เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. พบข้อสังเกตช่วงเวลาที่ส่งมอบงานในสัญญาแรก

ทั้งนี้การอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร ที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำเป็น 2 โครงการ 2 สัญญา ก่อสร้างในพื้นที่เดียวกันและทำงานในเวลาคาบเกี่ยวกัน โดยสัญญาแรก จ้างเอกชนในจังหวัดพิจิตร ค่าจ้าง 6,000,000 บาท ส่งมอบงานแล้วแบบมีข้อสังเกต การตรวจสอบสัญญานี้ส่งผลให้รัฐประหยัดงบประมาณ 80,000 บาท ส่วนสัญญาที่ 2 จ้างเอกชนจากกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างกว่า 30 ล้านบาท ยังไม่ส่งมอบงานแต่มีวิธีทำงานบางอย่างไม่ถูกต้อง นั่นก็คือ การขุดเปิดหน้าดินแล้วนำไปทิ้งตากไว้ในแม่น้ำยม ที่อยู่ติดกัน โดยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ชี้ชัดทำไม่ได้เด็ดขาด คำเตือนนี้เป็นจริง ดินที่ตากไว้จมอยู่ในแม่น้ำยม และคงเป็นไปไม่ได้ที่จะนำดินที่ตากไว้กลับมาใช้ได้ทั้งหมด ปัญหานี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ เพราะดิน คือ ทรัพยากรของแผ่นดิน

จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบโครงการนี้สำเร็จได้เพราะชาวพิจิตร ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองช่วยสะท้อนปัญหา โดยที่หน่วยงานภาครัฐตอบรับฟังด้วยเหตุและผล.. คอลัมน์หมายเลข 7 ลากันด้วยข้อคิดที่เป็นความสำเร็จนี้..

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7