สนามข่าว 7 สี

ป.ป.ช. ร่วม 2 กระทรวง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

ป.ป.ช. ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม "ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม" เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ ลดปัญหาทุจริตในเจ้าหน้าที่รัฐ

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ระบุว่า "การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม" ครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช.อย่างเคร่งครัด เพราะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ถือเป็นเรื่องสำคัญ หากแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน อาจนำไปสู่การทุจริตคอรัปชันในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การใช้ทรัพย์สินราชการโดยมิชอบ หรือ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอาศัยพรรคพวกของตนเอง จนเกิดความไม่โปร่งใส เป็นต้น

ดังนั้น การประกาศเจตนารมณ์ จะเป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัด ได้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และหวังให้เรื่องกล่าวหา ร้องเรียน การทำผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐจะลดลง หรือไม่เกิดขึ้นเลย