7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : โครงการอบรมการกู้ชีพพื้นฐาน สำหรับอาสาสมัครชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน และการนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล ให้กับกลุ่มอาสาของชุมชนและครูประจำห้องพยาบาลโรงเรียน เพื่อต่อยอดช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ติดตามในณัฐชนน Love เลย

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจ หรือที่เราเรียกกันว่าการทำ CPR เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตรูปแบบหนึ่ง มีประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยหยุดหายใจกะทันหัน หรือหัวใจหยุดทำงาน เป็นหนึ่งในการฝึกปฏิบัติการกู้ชีพในโครงการอบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข และครูประจำห้องพยาบาลโรงเรียนในเขตหลักสี่ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครและครู จำนวน 100 คน ให้มีศักยภาพในการดูแลด้านสุขภาพกันเองภายในชุมชน โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้น

โครงการอบรมฯ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน มีเนื้อหาครอบคลุมการประเมินและการตรวจสอบอาการป่วยที่เร่งด่วน ฉุกเฉินและเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น อาการเจ็บหน้าอก อาการเริ่มแรกของภาวะหลอดเลือดสมองแตก ตีบหรือตัน การกู้ชีพ ณ จุดเกิดเหตุ การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า การปฐมพยาบาล และการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาที่เหมาะสม เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถต่อยอดดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านสุขภาพเบื้องต้น สามารถกู้ชีพ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง ทันท่วงที

หลังจากฝึกอบรม จะมีการติดตามผลของผู้เข้าร่วมอบรม โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามเพื่อทบทวบการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า รวมทั้งประเมินผลโดยการทำแบบสอบถาม เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรการอบรมในครั้งต่อ ๆ ไป ให้อาสาสมัครและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยเพิ่มความรู้เรื่องการกู้ชีพพื้นฐาน ลดความสูญเสียและป้องกันความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ณัฐชนน Love เลย