ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนสามพรานวิทยา

เวลา 19.50 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้จัดตั้งและดำเนินการชมรมฯ มา 8 ปี สร้างกระแสนิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เพื่อให้สมาชิกก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ มีบริการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและปัญหาชีวิต เพื่อหาทางเเก้ไขกับปัญหา เเละจัดกิจกรรมให้กับสมาชิก เช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง เเละเต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม โดยยึดคำขวัญ "เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด" ส่งเสริมให้ช่วยเหลือกันและกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม ชุมชน และสังคม

จังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน สนองพระปณิธานมาตลอด 16 ปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน และขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี จนปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน ระดับดีเด่น มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ที่อยู่ในระดับรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ระดับมาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ คือ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และประเภทดีเด่นระดับภาคกลาง คือ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน เข้าร่วมประกวดระดับภาค 18 คน ในช่วง 3 ปีติดต่อกัน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และเรือนจำ 7 แห่งในจังหวัดนครปฐม เฝ้ารับพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง พร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกฯ จากสถานศึกษาต่าง ๆ จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด