ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : น้ำดื่มประชารัฐที่ จ.นครนายก ปัญหาที่รอการแก้ไข ตอนที่ 3

13 หมู่บ้านในตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้รับงบปี 2559 หมู่บ้านละ 500,000 บาท โดย 12 หมู่บ้านเห็นชอบร่วมกันทำโครงการน้ำดื่มประชารัฐ ใช้งบ 6,000,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคาร 3,000,000 บาท ค่าเครื่องจักร 3,000,000 บาท แต่ผลิตน้ำดื่มไม่ได้ต้องขยายเขตไฟฟ้า โดยของบเพิ่มอีกหมู่บ้านละ 200,000 บาท แบ่งให้โครงการ 1,200,000 บาท และร่วมกันลงขันอีก 400,000 บาท เพื่อเปลี่ยนระบบกรองน้ำ จัดซื้อระบบบรรจุขวดและถังน้ำ ผลิตน้ำดื่มได้แต่จำหน่ายไม่ได้ ยังไม่ผ่านการรับรองจาก อย. รวมแล้วใช้งบ 7,600,000 บาท ผ่านมา 4 ปี สมาชิก 12 หมู่บ้าน จึงยังไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ 

ขณะที่ชุมชนบ้านคลองขุด นายอาทิตย์ บุญท้วม กำนันตำบลบางสมบูรณ์ สมัยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นำเงินกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับปี 2559 ทำโครงการร้านค้าชุมชนตามมติของชาวบ้าน

ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านคลองขุด ใช้งบ 500,000 บาท รวมกับงบอุดหนุน 200,000 บาท ดำเนินกิจการ มีเงินปันผลและรางวัลพิเศษให้แก่สมาชิกกว่า 70 คนทุกปี เพราะร้านค้ามีรายได้เฉลี่ยแสนบาทต่อเดือน

จะเห็นได้ว่า 2 โครงการนี้ ที่ทำไม่สำเร็จและทำสำเร็จ สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำชุมชนต้องฟังและทำตามมติที่เป็นความต้องการของชาวบ้าน คอลัมน์หมายเลข 7 ลากันด้วยข้อคิดนี้จากอดีตผู้ว่า สตง.

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7