ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2563

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ประชุมติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2563 โอกาสนี้ มอบโล่แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 รวม 14 คน แล้วฟังรายงานความคืบหน้าการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล หมู่บ้าน และสร้างการรับรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีการสนับสนุนสารอินทรีย์ พด.2 และ พด.7 เพื่อลดการใช้สารเคมี รวมทั้งสนับสนุนให้ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ครีมป้องกันผื่นผ้าอ้อม, เซรั่ม และบาล์มบำรุงหัวนมมารดา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ โดยจะส่งมอบให้มูลนิธิฯ นำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองตลาดต่อไป นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดทำแผนพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมในชุมชนระยะ 5 ปี และแผนจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนโครงการหลวง มีการอบรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ราษฎร และส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เยาวชนชนเผ่าให้มีทักษะชีวิตป้องกันฝิ่นและยาเสพติด ภายใต้โครงการ SAVE ZONE เยาวชนปกาเกอะญอคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก พร้อมจัดทำโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดพื้นที่พิเศษตอนใน 

การดำเนินงานระยะต่อไป ยังมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน โดยพัฒนาพันธุ์พืช และสัตว์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้ว 8 ชนิด 14 พันธุ์ องค์ความรู้จากการวิจัยที่หลากหลายนำไปสู่การพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร และสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัย โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิจัยและพัฒนาชุดพาสเจอร์ไรส์ และชุดผลิตเคิร์ดระบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับผลิตเฟต้าชีส เพื่อลดปัญหาการใช้แรงงานและระยะเวลาในการผลิต ผลการวิจัยก้าวหน้าร้อยละ 90 นอกจากนี้ ยังได้ทดสอบคุณภาพการชงชิมกาแฟอาราบิก้าจากแหล่งผลิตเฉพาะ 9 แหล่ง ได้กาแฟเฉพาะถิ่นคุณภาพที่ออกสู่ตลาดแล้ว 6 แหล่ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค ส่งเสริมการออกแบบหัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงให้ทันสมัยเข้าสู่ตลาดสมัยใหม่ ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด