เกาะกระแสออนไลน์

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ธนาคารออมสินได้เปิดโครงการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” โดยทางธนาคารออมสินได้ปล่อยกู้สินเชื่อ รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ผู้กู้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ประคอง กู้ได้ทั้งคนมีรายได้ประจำ-อาชีพอิสระ

นายวิชัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม จึงได้ปรับปรุงการดําเนินโครงการด้วยการจัดสรรวงเงิน 10,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ นํามาปล่อยกู้ผ่าน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สําหรับสินเชื่อประเภทนี้ ทางธนาคารออมสินระบุว่า ต้องการช่วยเหลือบุคคลที่มีอาชีพค้าขาย ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ ประจํารวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCovid-19 ทําให้รายได้ลดลงหรือขาดรายได้ ด้วยเป็นสินเชื่อเพื่อการดํารงชีพ เพื่อการลงทุน/หมุนเวียนในกิจการ ให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิด อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ที่สําคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือ บุคคลค้ําประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชําระเงินงวดใน 6 เดือนแรกอีกด้วย
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/11/5f5b1b5bb4b109.69220686.png


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก GSB Society