ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่ 2

เวลา 16.01 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่ 2 โดยวันนี้ ได้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน, พระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น 3 คน และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี จากวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตปัตตานี ในคณะต่าง ๆ อาทิ คณะวิทยาการอิสลาม คณะวิทยาลัยนานาชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ รวม 2,178 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญว่า เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะจะต้องเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แล้วนำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพการงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ในการนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ ความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้องกับจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ปัจจัยทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกัน เพราะจิตใจที่ยึดมั่นในคุณรรรม จะคอยกำกับประคับประคองบุคคลให้มีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง สามารถพิจารณาตัดสินใจได้ตามเหตุตามผล ว่าควรนำความรู้ไปใช้อย่างไรจึงจะบังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแท้จริง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนความคิดวิจารณญาณให้เฉียบฉลาด และอบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมอยู่เสมอ พร้อมทั้งน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" มายึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานตลอดไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด