สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เรียกร้องขอพื้นที่ ม.ธรรมศาสตร์ ชุมนุม

เริ่มที่ ความเคลื่อนไหว ของคณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ที่ได้รับผลสะเทือนจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และนักศึกษาปัจจุบัน ที่เรียกร้องขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบทวน คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดการชุมนุม 19 กันยายนนี้ เพื่อพิสูจน์ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ มหาวิทยาลัยของประชาชน รวมทั้งนาย รังสิมันต์ โรม ส.ส. พรรคก้าวไกล ศิษย์เก่า ที่ย้ำว่า นักศึกษามีเสรีภาพในการชุมนุม ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ของทุกคน ไม่ใช่ผลักดันให้ลงถนน เพราะหากเกิดปัญหาจะกลายเป็นตราบาปของมหาวิทยาลัยเอง

ขณะที่กลุ่มเยาวชนปลดแอก ไม่ยืนยันการเดินเท้าไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 20 กันยายนนี้ หากผู้มีอำนาจไม่มารับหนังสือด้วยตังเอง จะมีเหตุบานปลายรุนแรง หรือไม่

ด้าน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มองว่า การนัดชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา เป็นเรื่องปกติ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามกรอบของกฎหมาย

โดยเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะมีอะไรที่หนักหนา เพราะคนไทย และ นิสิต นักศึกษา นักเรียน คงไม่มีใครอยากเห็นบ้านเมือง ไปสู่ความยากลำบากกว่านี้ จากการสอบถามสถานการณ์จากส.ส. ในแต่ละพื้นที่ ยังไม่มีอะไรเป็นที่น่าวิตก และหากจะมีอดีตแกนนำผู้ชุมนุมมาเข้าร่วมด้วย ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลที่ต้องคิดเองว่า สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ควรที่จะอยู่มุมไหนจุดไหน แล้วต้องคิดอ่านอย่างไรเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง

ส่วนการเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด รัฐบาล เตรียมทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ในรูปแบบเฉพาะกิจช่วงระหว่างปี 2564-2565 โดยเรื่องนี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบ การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงระหว่าง

ปี 2564-2565 ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ นี้ ก็ เพื่อให้ คนมีงานทำ สามารถยังชีพอยู่ได้ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้หลักการพัฒนา ทั้ง การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน และ การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป