ข่าวภูมิภาค

ก.คลัง ยืนยันรัฐบาลยังไม่ถังแตก เงินคงคลังเพียงพอ มีรายได้จากภาษี

กระทรวงการคลัง ยืนยันสถานะการเงินของรัฐบาลยังคงเข้มแข็ง จัดเตรียมงบประมาณจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเพียงพอเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานภาครัฐ

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่า รัฐบาลมีงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างได้อีกเพียง 3 เดือน จนเป็นเหตุให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ล่าช้านั้น ไม่เป็นความจริง โดยยืนยันได้จัดสรรค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรภาครัฐไว้อย่างเพียงพอแล้ว และขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา

ส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการมีการเลื่อนจ่าย เนื่องจากต้องปรับปรุงยอดงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการจ่ายเงินดังกล่าวในปีงบประมาณ 2563 โดยขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งดำเนินการให้สามารถจ่ายเงินทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้

สำหรับเงินคงคลังในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง มั่นใจ เพียงพอเพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี สามารถนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศได้ตามปกติ