ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันสุดท้าย

เวลา 15.58 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันสุดท้าย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ พระราชทานโล่เกียรติยศแก่บุคคลที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 คน, อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 คน และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น จำนวน 3 คน แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก โท และตรี จากวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานีในคณะต่าง ๆ อาทิ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะอุตสากรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ รวม 1,728 คน

จากนั้น พระราชทานพระโอวาทใจความตอนหนึ่งว่า “เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเดิม ฝึกฝนความคิดวิจารณญาณให้ถูกต้อง และอบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมอยู่เสมอ จะได้นำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริง ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่ถึงพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความคิด และจิตใจ มาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงอีกมาก บัณฑิตทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้สูง และมีความคิดจิตใจที่พัฒนามาดีแล้ว จึงควรจะได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคง ที่จะร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่าย ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ถ้าแต่ละคนทำได้ดังนี้ ชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้า และประชาชนทุกคนในชาติก็จะมีแต่ความผาสุกร่มเย็น”

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด