ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ที่ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 บ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค 131 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447, เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรมูโนะ, กองอาสารักษาดินแดน, ชุดคุ้มครองตำบลมูโนะ, ชุด EOD ของตำรวจตระเวนชายแดน และทหารที่ดูแลกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จากนั้น ไปติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำ และการดูแลป้องกันรักษาไฟป่าพรุโต๊ะแดง ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ดูแลรักษาพื้นที่ป่าพรุผืนสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา หาความรู้ความหลากหลายของทรัพยากรป่าพรุธรรมชาติ ป่าพรุโต๊ะแดงมีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ ตากใบ สุไหงโกลก และสุไหงปาดี มีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน คือ คลองสุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าพรุที่มีสภาพสมบูรณ์ มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ สัตว์บกและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าพรุ ตลอดจนพันธุ์นกหายาก

ในตอนบ่าย เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี โอกาสนี้ พระสงฆ์ สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วัดประชุมชลธารา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2475 ปัจจุบัน มีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฏร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด