7 สีช่วยชาวบ้าน

เสนอทางออกแก้ปัญหาทิ้งขยะที่สาธารณะ

รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน เคยสะท้อนปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องนั้น ปัจจุบันนี้มีกฎหมายออกมากำกับดูแลแล้ว เพียงแต่ขาดการบังคับใช้อย่างชัดเจน

ซึ่งขยะที่มักมีการลักลอบนำไปทิ้งตามที่สาธารณะต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวของเครื่องใช้ ที่นอน เฟอร์นิเจอร์เก่า โฟมชนิดแข็ง เศษวัสดุก่อสร้าง เศษกิ่งไม้ขนาดใหญ่ โดยพบว่าขยะเหล่านี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่รับไปกำจัด ทำให้มีผู้ลักลอบนำมาทิ้งไว้ในที่รกร้าง ตามที่สาธารณะ บางครั้งพบทิ้งลงในแม่น้ำลำคลอง เพราะไม่รู้ว่าจะนำไปทิ้งที่ใด

โดย นางเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ได้ให้ทัศนะว่า กฎระเบียบการจัดการขยะในชุมชนของไทยยังล้าหลัง และไม่ครอบคลุมประเภทขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลขยะในชุมชนแต่ละแห่งว่ามีกี่ประเภท เพื่อกำหนดแนวทางจัดการให้เหมาะสม ที่สำคัญต้องมีจุดรวบรวมให้ประชาชนนำขยะเหล่านี้ไปทิ้งได้โดยง่าย ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกระเบียบกฎเกณฑ์ในการจัดการขยะไว้แล้ว

ด้าน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้ส่งหนังสือเวียนกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการปัญหาขยะอย่างจริงจัง หากพบให้เคลื่อนย้ายออกไปไว้ในที่ที่เหมาะสมและฝากถึงผู้ลักลอบทิ้งขยะเหล่านี้ว่า สมควรต้องรับผิดชอบสังคมส่วนรวมร่วมกันด้วย