เกาะกระแสออนไลน์

เปิดวิธีลงทะเบียนขอกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท

เปิดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ขอกู้ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ธนาคารออมสินปล่อยกู้ รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท

จากกรณีที่ทางธนาคารออมสิน ได้เปิดโครงการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” โครงการที่เปิดให้บุคคลที่มีอาชีพค้าขาย ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจํา รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ทําให้รายได้ลดลงหรือขาดรายได้ สามารถยื่นขอกู้ขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เพื่อการลงทุน/หมุนเวียนในกิจการ โดยทางงธนาคารออมสินให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท นั้น

ภายหลังธนาคารออมสินเปิดตัวโครงการ มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทาง  CH7HD Social News ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ซึ่งท่านสามารถเตรียมเอการและดำเนินการด้วยตัวเองได้ตามขั้นตอนดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอกู้ (เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้)

-เป็นผู้ประกอบการรายย่อย / เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
-บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
-ไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน
-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
-ต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุน/ซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ

เอกสารใช้ในการขอกู้

(ผู้ประกอบการรายย่อย)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
-เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
-เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
-ไม่ต้องตรวจกิจการ

(ผู้มีรายได้ประจำ)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
-เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
-เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
-เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

เงื่อนไขวงเงินกู้ และการคิดอัตราดอกเบี้ย

-วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท
-อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
-ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)
-ไม่มีหลักประกัน
-ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563
-ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ
-ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด
-การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนลงทะเบียน

-เข้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
-เลือก ลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน" หรือคลิกที่ลิงก์ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/loan-empower/
-หลังจากที่เราคลิกแล้ว เว็บไซต์จะนำท่านเข้าสู่หน้ารายละเอียด "เอกสารใช้ในการขอกู้" หลังจากอ่านรายละเอียดแล้วให้คลิก ลงทะเบียน
-เว็บไซต์จะนำท่านเข้าสู่หน้า "ข้อความตกลงยินยอม ในการสมัครเข้า “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” (สร้างงานรายเดี่ยว)" หน้าเว็บไซต์จะขึ้นรายละเอียดโครงการ ต้องอ่านรายละเอียดทั้งหมด เนื่องจากเป็นประโยชน์ของตัวผู้กู้เอง
-หากมีความประสงค์จะยื่นกู้ให้ ทำเครื่องหมายถูก (✓) ที่ช่องว่างสี่เหลี่ยม จากนั้นก็คลิกปุ่มยืนยันตามข้อตกลง
-หลังกดปุ่มยืนยันตามข้อตกลง ท่านก็กรอกรายละเอียด ส่วนตัวของท่านเพื่อยื่นกู้ได้เลย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/15/5f6071c06f0804.60490208.jpg

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง