7HD ร้อนออนไลน์

เปิดตัวระบบ Ai จับโกงงบโควิด

วันนี้ (15 ก.ย. 63) มีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว-Power of Data” ที่ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของพลังของข้อมูลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากการสืบค้น จัดระเบียบ เชื่อมโยง และการประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบเฝ้าระวัง เปิดโปงการกระทำผิด และจัดการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ

ขณะเดียวกันภายในงานครั้งนี้ยังได้เปิดตัวเครื่องมือ “จับโกงงบ COVID ด้วย ACT Ai” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าไปติดตามตรวจสอบได้ง่ายขี้น มี 4 ฟังก์ชัน คือรายละเอียดโครงการ สถานะโครงการ การเชื่อมโยงหน่วยงานรับร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และระบบคัดกรองโครงการ ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานภายในสิ้นปี 2563

ทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งบฟื้นฟูโควิด 4 แสนล้านบาท ต้องไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน จึงจะนำข้อมูลงบฟื้นฟู 4 แสนล้านบาทเข้าระบบ Open Data ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และในอนาคตทุกโครงการ ทุกนโยบายของรัฐ จะถูกเปิดเผยและติดตามผลด้วยข้อมูล เพื่อให้ตอบโจทย์ เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง