ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาญจนบุรี

เวลา 09.04 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ให้บริการแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน และสาธารณสุขชุมชนในอำเภอสังขละบุรี 7 แห่ง ในแต่ละปี มีผู้มารับบริการตรวจรักษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยกเว้นในปี 2563 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้มารับบริการลดลง เป็นคนไทยราว 31,000 คน ต่างด้าว 24,000 คน ส่วนการสื่อสารที่เป็นอุปสรรคทางภาษา ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจภาษาถิ่นมาช่วย นอกจากนี้ วางแผนเตรียมความพร้อม ทั้งด้านอาคารและบุคลากรรองรับผู้มาใช้บริการในอนาคต ด้วยอำเภอสังขละบุรี ตั้งอยู่แนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นป่าสลับเขา เส้นทางคดเคี้ยว และแคบ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จากสถิติการรักษาพยาบาลที่หน่วยฉุกเฉินมาจากอุบัติเหตุมากที่สุด 300-400 ราย ส่วนโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยนอก ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคความดันโลหิตสูง

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงด้านการรักษาพยาบาล รับ-ส่งต่อผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย มีระบบเทเลเมดิซีนแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสุขศาลาพระราชทานบ้านทิไล่ป้า และสุขศาลาพระราชทานบ้านปางสนุก นอกจากนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยม อาทิ พระราชทานเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ และผู้ป่วยยากไร้, พระราชทานรถสำหรับใช้รับผู้ป่วยในพื้นที่ ที่รถพยาบาลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เข้ารับการฟอกไต สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และทรงเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เป็นเด็กหญิง อายุ 7 ปี โดยทรงรับไว้เมื่อปี 2560 มีความพิการนิ้วมือติดและไม่มีขาซ้ายตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบันได้รับการผ่าตัดแก้ไขนิ้วมือ และใส่ขาเทียม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสมวัย ปัจจุบันมีผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ที่โรงพยาบาลสังขละบุรี ดูแล 29 ราย ยังรักษาต่อเนื่อง 15 ราย

เวลา 10.37 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย ไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล ที่บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ ในการนี้ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล เดิมคือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ช่องว่างที่ยังไม่มีการจัดการศึกษา ต่อมาท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล เปิดสอนเมื่อปี 2557 ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 82 คน

นอกจากการส่งเสริมการศึกษา ยังปลูกฝังให้รู้จักคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และได้ขยายการพัฒนาความรู้ไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งการปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน และราษฎร มีการติดตามเรื่องการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ตามโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรี โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากโรงเรียนยังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างประปาภูเขา และลำห้วยคลิตี้ จากการดำเนินงานคุณภาพน้ำในลำห้วยมีการปนเปื้อนของสารตะกั่วลดลง สัตว์น้ำประเภทปลา และกุ้ง มีความปลอดภัย สามารถบริโภคได้ ปัจจุบันกำลังแก้ปัญหาดินปนเปื้อน

ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่มาออกหน่วยตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนและนักเรียนรวม 124 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคระบบทางเดินหายใจ ส่วนหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประชาชนและนักเรียนมารับบริการถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน และขูดหินน้ำลาย 137 คน

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนวันนี้ เป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่ 999 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน ในการนี้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ " 999 ก้าวย่างของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต" ที่สะท้อนถึงพัฒนาการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมสอดแทรกเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นคลิตี้ล่าง เพื่อสืบทอดและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโครงการตามพระราชดำริ 8 โครงการ ปัจจุบันมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 220 แห่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด