ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โดยปีการศึกษา 2562 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน และหารายได้ระหว่างเรียน อาทิ จัดทำโครงการพัฒนาบริบทให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อก่อสร้างลานกีฬาและลานกิจกรรมกลางแจ้ง ทำถนนทางเดินคอนกรีตเชื่อมต่ออาคาร สร้างความปลอดภัยในการเดินทางภายในโรงเรียนฯ

ปัจจุบัน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบอยู่ประจำ 791 คน ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนดีเด่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับทุนมูลนิธิฯ 13 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนดีเด่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 จำนวน 1 คน นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ กิจกรรมงานอาชีพในหอพัก บ้านพักนักเรียน การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต

จากนั้นไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานโรงเรียนเบตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 602 คน ให้บริการในพื้นที่ 3 ตำบลในอำเภอสิรินธร และอำเภอบุณฑริก นักเรียนส่วนใหญ่ ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โรงเรียนยังขาดแคลนด้านทุนการศึกษา และขอสนับสนุนหม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งรถบรรทุก เพื่อใช้ในการนำนักเรียนออกจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ด้านการเรียนการสอน ประสบผลสำเร็จได้รางวัลต่าง ๆ อาทิ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบอุปกรณ์กีฬา และกระเป๋าเป้พระราชทานให้นักเรียน พร้อมพบปะนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นนักเรียนทุนต่อเนื่องมาจากโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ จำนวน 8 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด