7HD ร้อนออนไลน์

พร้อมโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 17 ก.ย.63 ได้รับเงิน

จากกรณีที่กรมบัญชีกลาง สังกัดระทรวงการคลัง ต้องเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ 600 - 1,000 บาท/เดือน และเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท/เดือน งวดประจำเดือนกันยายน 63 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,774 แห่ง ใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งมีกำหนดโอนเงินในทุกๆ วันที่ 10 แต่เกิดเหตุขัดข้องระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงทำให้เกิดความล่าช้านั้น

ล่าสุด มีรายงานว่าขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพร้อมโอนเงินให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งรายเดิมและผู้ลงทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยในวันพรุ่งนี้ ( 17 ก.ย.63) จะโอนเงินตามความประสงค์ของผู้รับเบี้ยยังชีพทั้งแบบโอนเข้าบัญชีโดยตรง ที่คิดเป็น 80% และให้รับเงินจากองค์กรปกครองท้องถิ่น คิดเป็น 20%  ซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนดเดิมที่แจ้งไว้ในวันที่ 22 ก.ย. 63

สำหรับอัตราการจ่ายเบี้ยความพิการ จะได้รับ 800 บาท/เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท/ต่อเดือน และอายุมากกว่า 90 ปี ได้รับ 1,000 บาท/เดือน