ข่าวดึก 7HD

สพฐ.ปรับรูปแบบการเรียนรู้ Active Learning นำร่องในโรงเรียนภาคกลางก่อน

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อน ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ที่เริ่มต้นด้วยการนำชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5 Steps ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปขยายผลสู่โรงเรียนนำร่องในจังหวัดต่างๆ ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้มีการพัฒนาชุดสื่อวีดิทัศน์ ผ่านระบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,500 คลิป โดยจะมีการประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำชุดสื่อไปทดลองใช้ในโรงเรียนต่างๆ นำร่องจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง 13 จังหวัด จังหวัดละ 3 โรงเรียนก่อน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ครั้งนี้จะเป็นการพลิกโฉมการศึกษาไทย โดยเน้นการสอนแบบ Active Learning หรือการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งสื่อชุดกิจกรรมวีดิทัศน์นี้ แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสรุปองค์ความรู้ที่จะพาเด็กคิดและทำ สอนให้เด็กรู้จักการถาม ตอบ และสังเกตอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้เด็กเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง อีกทั้ง ยังเป็นการปรับกระบวนการเรียนรู้ของครู ที่ต้องปรับบทบาทของตัวเองให้ทำหน้าที่เป็นโค้ช เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยการค้นหาและปฏิบัติด้วยตนเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง