ห้องข่าวภาคเที่ยง

ประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564

รายงานสดจากอาคารรัฐสภา : การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และ 3 เริ่มต้นขึ้นแล้ว เบื้องต้นมีผู้ขออภิปรายในส่วนของฝ่ายค้านถึง 75 คน...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง