7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : หมอรู้จักคุณ แอปฯ รองรับสาธารณสุขวิถีใหม่

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน "หมอรู้จักคุณ" รองรับการสาธารณสุขวิถีใหม่ สำหรับประชาชน อสม. บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

แอปพลิเคชัน "หมอรู้จักคุณ" ที่เป็นมากกว่าแอปพลิเคชันของหมอกับคนไข้ ที่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการทางไกลผ่านเครือข่ายดิจิทัล เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยบริการทุกระดับ รองรับการแพทย์และการสาธารณสุขวิถีใหม่ ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง การฝากครรภ์ การส่งเสริมป้องกันโรค รวมทั้งงานบริการให้คำปรึกษาแก่คนไข้อีกด้วย

แอปพลิเคชัน "หมอรู้จักคุณ" ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หมอรู้จักคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นเครื่องมือสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย

หมอรู้จักคุณประชาชน เป็นระบบรับบริการทางการแพทย์ผ่านสมาร์ตโฟนสำหรับประชาชน เน้นการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง แสดงข้อมูลการแพทย์ และมีช่องทางการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน โทรติดต่อเบอร์ 1669 อัตโนมัติ

หมอรู้จักคุณคลินิกหมอครอบครัว เป็นระบบด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผ่านสมาร์ตโฟนสำหรับทีมแพทย์ครอบครัว อำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยขณะลงพื้นที่สู่ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

และ หมอรู้จักคุณ อสม. เป็นระบบด้านส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน อำนวยความสะดวก อสม. ในการบันทึกข้อมูลการสำรวจต่างๆ ภายในชุมชน

ขณะนี้แอปพลิเคชัน "หมอรู้จักคุณ" สำหรับผู้ใช้งาน 4 กลุ่ม ถูกนำใช้งานแล้วที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย จันทบุรี ตาก ซึ่งได้รับผลการตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งระบบที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และ อสม. และเตรียมขยายผลสู่พื้นที่ New Normal ต้นแบบของกรมการแพทย์ ในโครงการ Pattani Model ที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดอื่น ๆ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู้สาธารณสุขวิถีใหม่ต่อไปในอนาคต