ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ครั้งที่ 2/2563

เวลา 09.03 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักพระราชวัง 1 ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 และรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง และชาย

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 827 คน เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัย ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้รับโล่เกียรติยศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มคุณภาพ ระดับดีมาก และคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นอันดับที่ 1 ในปีการศึกษา 2562

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด