ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2563

เวลา 19.00 น. วานนีั ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายนนี้ โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้สนองพระดำริดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาตั้งแต่ปี 2545 และจัดการประกวดผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นเครือข่าย จังหวัด อำเภอ และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน เปิดโอกาสให้ร่วมนำเสนอ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ร่วมแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่พัฒนาจากความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ และความรู้ของสมาชิกในระดับภาค และคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ทำให้เกิดกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางโครงการทูบี นัมเบอร์วัน

การประกวด แบ่งเป็น กลุ่มดีเด่น มีเกณฑ์ประเมิน เน้นผลการปฏิบัติงานตามแนวทางและยุทธศาสตร์โครงการฯ และกลุ่มต้นแบบ แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเงิน ทอง เพชร และยอดเพชร เกณฑ์ประเมินจะสูงขึ้นในแต่ละระดับ สำหรับรูปแบบการประกวดระดับประเทศ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานระดับบุคคล และการนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านบอร์ดนิทรรศการ ในปีนี้ มีจังหวัด อำเภอ และชมรม เข้าประกวดผลงานรอบตัดสินระดับประเทศ 362 แห่ง โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรในสถานศึกษา บุคลากรในสถานประกอบการและบุคลากรในชุมชน รวม 21 รางวัล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด