ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดอุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 581 คน โดยได้ส่งเสริมจัดการศึกษาจนประสบผลสำเร็จ ผลการทดสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับสังกัด, ส่วนผลการทดสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับสังกัด, ได้รับรางวัล IQA Awards สถานศึกษายอดเยี่ยม, บุคลากรได้รับรางวัล Obec Award และรางวัลอื่น ๆ รวม 4 คน รวมถึงรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และรางวัลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้จัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ที่ผ่านมา ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงแก้ปัญหาโดยขุดบ่อน้ำบาดาลและใช้เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ แต่ยังไม่เพียงพอ จนได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ทำธนาคารน้ำ ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว โอกาสนี้ องคมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการที่เกิดจากการเรียนการสอน และไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาวนิต อำเภอโพธิ์ไทร ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุน เพื่อให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาของครู และนักเรียน

จากนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 ที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และมุกดาหาร ในชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนประจำ 833 คน และไปกลับ 185 คน โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับกิจกรรมเสริม เน้นกิจกรรมด้านอาชีพ ดนตรี กีฬา ที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามตามถนัด เพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ในรอบปีที่ผ่านมาได้พัฒนาคุณภาพนักเรียนจนประสบผลสำเร็จ มีนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 คน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนได้จัดการเรียนการโดยสอนเว้นระยะห่าง และการจัดหอพักให้นักเรียนเข้าพักหอพักละประมาณ 30 คน รวมถึงมีการคัดกรองนักเรียนทุกวัน โดยในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ชุด และขณะนี้กำลังประสานการขอการสนับสนุนรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้รับ-ส่งนักเรียน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด