ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปภาพรวมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง 14 โครงการ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการฝายทดน้ำบ้านบึงหล่มพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 5.65 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรของราษฎร 200 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่

จากนั้น ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเขื่อนดิน ความจุ 23.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ความยาวกว่า 27 กิโลเมตร เมื่อแล้วเสร็จจะแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในช่วงฤดูแล้ง บรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ตอนล่างของโครงการในช่วงฤดูน้ำหลาก รวมถึงเป็นแหล่งกักเก็บน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎร เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ปลาน้ำจืด แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 7,500 ไร่ พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาตะเพียน 10,000 ตัว ก่อนไปเยี่ยมแปลงเกษตรของ นางสาวไพฑูรย์ ศรีเวียง เกษตรกรผู้รับประโยชน์ฯ เดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เมื่อได้รับน้ำจากระบบส่งน้ำฯ จึงเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด