ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดยโสธร และมหาสารคาม

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 707 คน

สำหรับปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยโอเนตเพิ่มสูงขึ้น และผล RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ โดยปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากมูลนิธิฯ 7 คน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ระยะที่ 4 ประจำปี 2563, รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ปีการศึกษา 2561 และรางวัลดีเด่น ระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561

จากนั้นไปตรวจเยี่ยมครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 ตำบลหัวเรือ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ที่ผ่านมามีนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวม 42 คน นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การประกวดวงดนตรีสตริง/การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน 262 คน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ตำบลหนองแสง เปิดสอนชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 51 คน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยโอเนต อยู่ในระดับดีเลิศ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 ตำบลโพธิ์ชัย เปิดสอนชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 87 คน โดยครู นักเรียน และผู้ปกครอง ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้เป็นโรงเรียนต้นแบบหลายกิจกรรม เช่น โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสอบเอ็นทีสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง