7HD ร้อนออนไลน์

หลบโควิด ไอซ์-ยาบ้า เปลี่ยนเส้นทางลำเลียง

วันนี้ ( 18 ก.ย.63 ) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) ระลอกใหม่ในประเทศเมียนมา และการสกัดกั้นการลักลอบข้ามพรมแดนเมียนมา-ไทย ตลอดแนวอย่างเข้มงวด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อขบวนการลำเลียงยาเสพติดเข้าไทยด้านชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมา ในระยะนี้จึงพบว่ากลุ่มขบวนการได้เปลี่ยนเส้นทางไปลักลอบนำเข้าด้านชายแดนที่ติดกับ สปป.ลาว เข้าไทยด้านชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในห้วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการลำเลียงยาเสพติดข้ามจาก สปป.ลาว เข้าไทยบ่อยครั้งขึ้น ตรวจยึดยาบ้าและไอซ์คดีสำคัญรวมกัน 6 ครั้ง มีของกลางยาบ้า 16.8 ล้านเม็ด ไอซ์ 550 กิโลกรัม โดยเป็นการลักลอบนำเข้าด้านภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา 3 ครั้ง รวมยาบ้า 9.6 ล้านเม็ด และไอซ์ 550 กิโลกรัม นำเข้าด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ครั้ง ที่จังหวัดบึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร รวมยาบ้ากว่า 7.28 ล้านเม็ด ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงาน ปปส. ภาค 4  เร่งประสานงานกับหน่วยภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า